2017-10-14 Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har from 2018-01-01 tecknat bostadsrättstillägget för hemförsäkringen via fastighetsförsäkringen vilket innebär att den som har en hem- och bostadsrättsförsäkring kan ta bort bostadsrättstillägget och enbart teckna en hemförsäkring from 2018-01-01. Bostadsrättsförsäkringen ingår således från det datumet i avgiften.

Som innehavare av en bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar underhållsansvar för t.ex. bostadsrättens ytskikt och vitvaror.
En skada ska i första hand anmälas till och ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Men:

1. Om skadan inte omfattas av fastighetens försäkring och bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt stadgarna kan föreningen kräva att denne bekostar reparationen.
2. Om skadan omfattas av fastighetens försäkring kan föreningen kräva bostadsrättsinnehavaren på föreningens självrisk (som i regel är högre än i en hemförsäkring).

I båda dessa fall kan ersättning lämnas via bostadsrättsförsäkringen, efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Om skadan samtidigt drabbar själva fastigheten dras ingen självrisk för bostadsrättsinnehavaren.

Ersättningsbara skador är t.ex. brand, naturskador, läckage från ledningssystem och därtill anslutna anordningar, och skador på hushållsmaskiner.

Bostadsrättsföreningen och försäkringbolagen kommer att kräva/återkräva ersättning från den som saknar hemförsäkring på samma sätt såsom den har hemförsäkring

Dvs from 2018-01-01 ska ni ha en hemförsäkring med allriskomfattning utan bostadsrättstillägg.
 

2017-10-09 Projektgrupper Utemiljö och parkering

Under årstämman 2017 beslutades efter inkomna motioner att föreningen ska vidareutveckla två områden, utemiljö samt parkeringsytor. Därför behövs nu totalt 10 personer som vill träffas i två olika arbetsgrupper för att skapa ett underlag för förändring.

Välkommen att anmäla ditt intresse, via mail, postlådan vid samlingslokalen eller personkontakt med vicevärd eller styrelsen!

Utemiljö
Trivsam, enhetlig, säker och vacker utemiljö, där alla boende får samma direktiv kring vad som gäller för de uteplatser som är i direkt anslutning till bostadsrätterna/radhus. Arbetsgruppens uppgift blir att utarbeta riktlinjer i form av ett skriftligt dokument.

Detaljerad projektplan med information till arbetsgruppen finns nedan.

Parkering
Uppgiften är att ge förslag på åtgärder som optimerar Krukans parkeringar och garage, ett förarbete inför ev. investeringar och förändringar i uthyrningsrutiner.

Detaljerad projektplan med information till arbetsgruppen finns nedan.

2017-08-08 Info från senaste styrelsemötet

Ny placering och uppsnyggning av uppsamlingsplats för trädgårdsavfall (kompost)
Den nuvarande placeringen mot Kärnvägen är inte bra och kan ge ett dåligt intryck för förbipasserande. Därför har styrelsen beslutat att flytta denna till vändplan bakom hus 121-151, (det hus där vi har tvättstuga, bastu m m). Markerat i grönt på kartan 

Denna uppsamlingsplats kommer att bestå av två stycken betongfickor, en för kvistar o grenar och en för gräs och jord. Observera att dessa fickor är ämnade enbart för detta och att slänga annat är inte OK, ej heller fulla plastsäckar, dessa måste tömmas på sitt innehåll.

Eventuella synpunkter på detta beslut emottages på Krukans mail eller direktkontakt med vicevärd.

Uppmärkning av cyklar
En rensning i våra cykelförråd kommer att ske i höst när cykelsäsongen börjar närma sig sitt slut.
Alla omärkta cyklar, sparkstöttingar m m  kommer att omhändertas och förslagsvis placeras i de 
avvecklade kylrummen under en period innan de fraktas bort.
Mer info kommer i era brevlådor gällande tidpunkter m m,  men bra om ni så snart som möjligt
märker upp era saker.

Nu är stämmoprtokollet 2017-06-13 samt Årsredovisning 2016
publicerat under rubriken: Stadgar/bostadsrätt

 


Styrelseuppdrag suppleant vakant

Tyvärr tappar föreningen styrelseledamoten Anders Eklund, som innehade den ena suppleanposten.
Därför behöver ett fyllnadsval göras, så hjälp gärna valberedningen med förslag.
Eftersom Anders var den i styrelsen som hade det bästa tekniska kompetensen så är det önskvärt att 
eventuell ersättare har intresse i samma riktning, dock inget krav.
OBS! Det underlättar valberedningens arbete om denna person är tillfrågad.
Maila förslag till brfkrukanersboda@gmail.com så vidarbefodrar undertecknad det till valberedningen.
Tack på förhand
/Peter Nordström
Ordförande

 

Relaxrummet till Bastun upp-piffad
 

De gamla spruckna  "trädgårdsmöblerna" i bastun är nu ett minne blott. Soffa och fotöljer i konstrotting samt ett trevligt glasbord. En vädjan till alla är att använda en handduk mellan blötrumpan och dynorna, fräschare och mer hygieniskt då. Hantera inredning och lokal såsom ni själva vill finna den nästa gång. Tack fritidskommitén, Tarja och Ana-Karina för ett bra arbete.

Felanmälan Ventilation: 090-127751 Grubbe ventilation AB (GVAB)
Det har kommit till styrelsens kännedom att det kan förekomma ett visslande ljud i fläktarna.
Om ni märker detta eller andra problem, skall detta anmälas på ovanstående telenr.
Se även under felanmälan

Telefon till vicevärd 0708-234266

Förtydligande regelverk byte av golvbrunn

Det tidigare utskicket gällande detta regelverk måste förtydligas, eftersom en del har tolkat detta totalt felaktigt, och tror att man MÅSTE byta golvbrunn oavsett om renovering av badrum ska genomföras eller inte. Endast NÄR boende ska genomföra en renovering och i det sammanhanget byta ut sitt golvbrunn gäller detta regelverk. OM badrummet sedan tidigare renoverats eller att det INTE är aktuellt med renovering, behöver inga åtgärder vidtas.

Nytt bokningssystem för Tvättstuga, Bastu och Samlingssal igång

Nu är det nya bokningssystemet igångsatt, tider från 15 januari 2017 skall bokas via den elekroniska tavlan med hjälp av det bokningskort (Tag, bricka) som en del av er har hämtat ut på de hämtningstider som vi haft. Ni som ännu inte hämtat ut Er Tag
är välkommen till vicevärdskontoret på tisdagar mellan 18 - 19, där kan även en visning av tavlan ges om så önskas.
Till en början måste bokning ske på plats, men sedemera ska bokning kunna göras via webb eller app, detta ännu inte klart. 
 

De stängda kylrummen

Nu är arbetet påbörjat med de stängda kylrummen
De flesta skåpen är uttagna och  tvättning
och ommålning återstår. Den nuvarande tanken är att utnyttja
dessa lokaler till cykelförråd.

Bostadsrättsansvar

På förekommen anledning, såsom ökning av störningar i föreningen, otillbörlig verksamhet som dels är farlig, men som samtidigt kan orsaka materiella skador med ökade kostnader för föreningen, och därmed indirekt för alla boende, det är ju Era månadsavgifter som finansierar föreningens yttre underhåll, finns det orsak att påminna om ansvar och skyldigheter som ligger på brf-innehavarna. Dessa finns mer utförligt beskrivna på föreningens hemsida www.krukan.com, i gruppen Stadgar / Bostadsrätt samt i bostadsrättslagen.
Poängteras bör att de flesta följer och känner till föreningens villkor, men som jag inledde detta brev med, verkar det blivit en markant ökning av ärenden av tråkig natur. De nyare medlemmarna i föreningen har kanske inte detta riktigt klart för sig ännu, men samtidigt kan en påminnelse till alla vara på sin plats.
Mycket förenklat talar stadgar och övrigt regelverk om det egna ansvaret och skyldigheterna, dels om den egna bostaden men även om ansvaret utåt. Bl a mot grannar, yttre miljö, gemensamma utrymmen.
Brott mot dessa regler kan utgöra orsak till att rättigheten att inneha sin bostad förverkas
FÖR ATT VARA ÖVERTYDLIG: OM INTE BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE,
ANDRAHANDSKONTRAKT INNEHAVARE, ELLER BESÖKANDE TILL INNEHAVAREN IAKTTAR OCH RESPEKTERAR BOSTADSRÄTTSLAGEN OCH STADGAR, KAN DETTA UTGÖRA GRUND FÖR UPPSÄGNING BOSTADEN. (Stadgarna § 44, förverkandegrunder)

Undertecknad, som är en ganska nytillträdd ordförande har dessutom en vision om en öppen och vänlig förening, som bygger på tillit, respekt, hövlighet och vanligt enkelt sunt bondförnuft.
För att förverkliga denna vision så måste vi alla dra vårt strå till stacken med dessa ledord:
Öppenhet
Vänlighet
Respekt
Hövlighet
Förnuft
I allt från stort till smått.
Styrelsen har en fråga på bordet om hur vi bättre tar emot nyinflyttade och redan här visar
vad som gäller. Kommer man t ex från en hyresrätt med en typ av beteende så kan det vara lätt hänt att detta beteende följer med till bostadsrätten.
För styrelsen
Peter Nordström / Ordförande