Renovering och Underhåll av lägenhet

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen. I dokumentet "Vem ska underhålla bostadsrätten" kan du läsa mer om fördelningen.

Alla arbeten som rör vatten, avlopp, våtrum, el, och ventilation, eller större ombyggnationer skall delges föreningen, samt utföras fackmässigt.

Våtrum
Med anledning av ändrade branschregler gällande golvbrunn i badrum för fastigheter byggda före 1990, står bostadsrättsföreningen (BRF) för kostnad vid byte av golvbrunn i samband med, av lägenhetsinnehavare initierad, renovering av våtutrymme i HSB Brf Krukans (324801) lägenheter. Se mer information i dokumentet "Rutin ersättning avlopp".

Branchregler för våtrum: https://www.gvk.se/branschregler/

EL
Information från Elsäkerhetsverket angående elarbeten i hemmet: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv-med-el/

VVS 
Gällande VVS-arbeten så finns det inga måste krav att dessa skall utföras av hantverkare. Dock skall dessa göras och dokumentras enligt gällande krav som finnes och att dom är fackmanna mässigt utförda. Vid eventuella skador eller försäkringsärenden måste man följt alla dessa regler för att man skall få ersättning av sitt försäkringsbolag.

Branschorganisation och regler: https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20161

Regelverket AMA. 
AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.

  • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
  • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
  • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.
https://byggtjanst.se/tjanster/ama/ama---byggbranschens-gemensamma-sprak/