Tips till dig som vill ställa motion till styrelsen

Motioner till årsmötet ska ställas skriftligt till styrelsen senast 28 februari för att tas upp på årsmötet samma år. Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

Motion kan ställas skriftligt via mail till brfkrukanersboda@gmail.com. Det måste tydligt framgå att mailet är en ställd motion till årsmötet.

Några tips

  1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
  2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  5. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  6. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
  7. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.
  8. Motionen behöver inte skrivas på dator.
  • Vid kallelsen till årsmötet bifogas motionen där styrelsen ger sitt utlåtande varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet

FÖRSLAG MOTION