Styrelse och andra funktioner i en bostadsrättsförening

Styrelsen
Styrelsen verkställer bostadsrättsföreningens årsstämmas beslut. Det innebär bland annat ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheterna som består av föreningens hus och mark. Ekonomisk ersättning utgår till de som har uppdrag i styrelsen.

Ordförande
Leder styrelsens arbete och till uppgifterna hör bland annat att kalla till styrelsemöten och se till att styrelse- arbetet fortlöper. Ordföranden är också ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut genomförs.

Sekreterare
För protokoll och ser till att dessa undertecknas och förvaras på ett korrekt och säkert sätt.

Suppleant
Som suppleant deltar du i styrelsens möten, men utan rösträtt. När en ordinarie ledamot är frånvarande träder en suppleant in, då med rösträtt.

Vicevärd
Detta kan sägas vara föreningens VD, den som verkställer styrelsens beslut och som ska ha den mesta direktkontakten med medlemmarna.

Revisor
Granskar styrelsens arbete avseende.föreningens skötsel och ekonomi. Årsstämman utser en revisor från föreningen och HSB utser en professionell revisor.


Valberedning
Valberedningen ser till att komma med förslag på personer som vill engagera sig i föreningen till bostadsrätts-föreningens årsstämma. Valberedningen ger även förslag på arvoden till styrelsen och andra roller i föreningen. Ekonomisk ersättning utgår till de som har uppdrag i valberedningen.

Fritidskommittén
Fritidskommittén anordnar fritidsaktiviteter för föreningens medlemmar. Det kan vara grillkvällar, pubkvällar, fika till städdagar på området eller en fruktad, eller älskad, surströmmingsfest! Ekonomisk ersättning utgår till de som har uppdrag i fritidskommittén.